ၿမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း UMTA ႏွင္ ့CSR Foundation မွ ၾကီးမွဴး က်င္းပၿပဳလုပ္ေသာ ရခုိင္ေဒသ …