ဇြန္လ ၂၃ ရက္ မွ ဇူလုိင္ ၃ ရက္ေန့အထိ ၁၀ ည အိပ္ ၁၁ ရက္ ဂ်ပန္ခရီးစဥ္ အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား

ဇြန္လ ၂၃ ရက္ မွ ဇူလုိင္ ၃ ရက္ေန့အထိ  ၁၀ ည အိပ္ ၁၁ ရက္ ဂ်ပန္ခရီးစဥ္ အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား

မဂၤလာပါရွင္ ့   Sakura Kankou Travels & Tours ႏွင့္အတူ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ မွ ဇူလုိင္ ၃ ရက္ေန့အထိ ၁၀ ည အိပ္ …